மகிழம்பூச்சரம்

வாடினாலும் வாசம் மாறாத எண்ணங்களின் வண்ணச்சரங்கள்......

நண்பர்கள்


1 comments:


தங்கள் கவிதை வெகு அழகாக அருமையாக யோசித்து எழுதப்பட்டுள்ளது.

மனம் நிறைந்த பாராட்டுகள்.

அன்பான இனிய ‘மகளிர் தின’ நல்வாழ்த்துகள்.